ΤΥΜΠΑΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η τυμπανοπλαστική είναι μία ωτοχειρουργική επέμβαση που γίνεται στο τύμπανο του αυτιού που γίνεται για την αποκατάσταση της βλάβης του τυμπανικού υμένα (διάτρηση, τραυματισμός, αλλοιώσεις μετά από φλεγμονή) ή και συμπληρωματικά για την εκρίζωση μίας νόσου από το μέσο αυτί (χολοστεάτωμα, μαστοειδίτιδα κ.α).
Διακρίνεται σε
α) Τύπου Ι ή μυριγγοπλαστική : αποκαθίσταται μόνο η τυμπανική μεμβράνη με τη χρησιμοποίηση κροταφικής περιτονίας
β) Τύπου ΙΙ : ελλέιπει η λαβή της σφύρας, και η τυμπανική μεμβράνη αποκαθίσταται με την τοποθέτηση του μοσχεύματος επί του υπολοίπου της σφύρας και της μακράς αποφύσεως του άκμονα
γ) Τύπου ΙΙΙ : η σφύρα, ο άκμων έχουν καταστραφεί από τη νόσο ή λείπουν, οπότε το μόσχευμα που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της τυμπανικής μεμβράνης επικάθεται στην κεφαλή του αναβολέα
δ) Τύπου ΙV: έχει απομείνει μόνο η βάση του αναβολέα. Κατά την κ=τυμπανοπλαστική η βάση του αναβολέα αφήνεται ελεύθερη στην μαστοειδική κοιλότητα. Το μόσχευμα της τυμπανικής μεμβράνης επικάθεται του ακρωτηρίου.
ε) Τύπου V: Η βάση του αναβολέα είναι καθηλωμένη. Γίνεται θυριδοποίηση του οριζόντιου ημικύκλιου σωλήνα
στ) Τύπου VI: Διατηρείται ακάλυπτη η στρογγύλη θυρίδα. Το μόσχευμα τοποθετείται επί του ακρωτηρίου.

Σε όλους αυτούς τους τύπους τυμπανοπλαστικής επιδιώκεται ο σχηματισμός μιας αεροφόρου κοιλότητος που θα επικοινωνεί με την ευσταχιανή σάλπιγγα.